Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017

Denna sida innehåller länkar till associerade forskare samt en forskningskartläggning

Associerade forskare

Listan innehåller de medlemmar av Asylkommissionen som bedriver vetenskaplig forskning inom området. De beskrivningar av forskningsprojekt och länkar som förekommer är tillförda av forskarna själva.

Till forskarna: för att redigera i listan, gå till kommissionens drive och öppna filen ”associerade forskare - redigera din beskrivning”

Forskningskartläggning
åren 2000 - 2019

Kartläggningen kom till stånd under hösten 2019 och våren 2020. Listor och sammanfattningar finns i en mapp av typen “google drive”. Sökningar och sammanfattningar har gjorts av masterstudenterna Josefin Åström, Alva Nissen, Linnea Roslund Gustavsson och Hammam Skaik.

I mappen finns även en undermapp för studentuppsatser, samt en för frivilligorganisationers rapporter, men dessa är inte systematiskt insamlade eller bearbetade.

Introduktion till Google Drive-ytan

Syftet med Asylkommissionens forskningskartläggning har varit att ta fram en bild över tidigare forskning gjord i Sverige på temat rättslig reglering av asylområdet under perioden 2000-2019. Denna kan sedan användas inom Asylkommissionen på olika sätt men också av enskilda medlemmar eller andra inom asylrättsrörelsen eller vetenskapssamhället som är intresserade av att lära sig mer om något särskilt ämne eller kanske behöver referenser eller underlag till en debattartikel, rapport, remissvar eller dylikt.

I mappen “Akademiska publikationer” finns sammanfattningar av de cirka 200 texterna som ingått i Asylkommissionens forskningskartläggning. De ligger sorterade i mappar med namn efter ett urval av kategorier. Denna uppdelning syftar till att göra det enklare för Asylkommissionens medlemmar och andra intresserade att hitta relevant tidigare forskning. Ofta berör en text flera ämnen, till exempel ‘ensamkommande’, ‘utvisning’ och ‘barns rättigheter i asylprocessen’. I de fallen har den kategori som väger tyngst eller den som bedömts som mest relevant för texten valts. Det betyder att man inte kan utesluta att det finns texter som berör exempelvis ensamkommande i andra mappar än den som heter ‘ensamkommande’. Ibland finns även undermappar inom en kategori om det fanns flera texter inom kategorin på samma ämne (t ex ‘åldersbedömning’ i mappen ‘ensamkommande’) men så är det inte för alla mappar.

I mappen “Övriga texter som inte sammanfattats” finns:

  • Dokumentet “Böcker”, där bokkapitel och hela böcker har listats.

  • Dokumentet “Texter som arbetsgruppen ej haft tillgång till”, vilket är de titlar vi inte har kunnat få tillgång till genom de bibliotekstjänster som arbetsgruppen har varit anslutna till.

  • Dokumentet “Övriga texter med koppling till kommissionens intresseområden”. Här ligger titlar som inte direkt passade in i översiktens område och/eller kriterier men som tangerar Asylkommissionens intressen.

Texterna är av skiftande karaktär och kvalité och att de är inkluderade i kartläggningen betyder inte nödvändigtvis att de är “bra” utifrån någon särskild parameter. I de fall det går har arbetsgruppen i varje sammanfattning inkluderat en länk till texten som sådan för att man själv ska kunna gå in och läsa hela om man blev mer intresserad eller behöver säkerställa vad man tycker om metodens riktighet. Tyvärr är vissa forskningstexter bakom betalvägg.

Om det skulle uppstå frågor om organisationen av Google Drive eller liknande är här kontaktuppgifterna till dem som genomfört kartläggningen:

Josefin Åström, josefin-astrom@hotmail.com

Alva Nissen, alvanissen@gmail.com

Linnea Roslund Gustavsson, gusgusliar@student.gu.se

Hammam Skaik, hammam.skaik@liu.se

Håll kontakt!

Vill du…

  • berätta för Asylkommissionen om dina erfarenheter av att söka asyl,

  • bidra till Asylkommissionen med kunskap från din forskning,

  • tipsa Asylkommissionen om andra rapporter från forskare eller frivilligorganisationer,

  • anmäla dig till Asylkommissionens utskickslista eller

  • få tips om ett uppsatsämne…

Maila Asylkommissionen på asylkommissionen@ikos.liu.se

Kommissionen

Asylkommissionen består idag av 62 medlemmar. Flera är forskare, men i kommissionen finns också personer som har egen erfarenhet av asylprocessen, professionella samt volontärer från olika organisationer.
Till kommissionärer: För att redigera din beskrivning, öppna dokumentet ”kommissionärer” i kommissionens drive.

Huvudman för Asylkommissionen är Institutionen för Kultur och Samhälle vid Linköpings Universitet (IKOS), ämnet Välfärdsrätt, i samverkan med Flyktinggruppernas Riksråd, FARR.

Postadress: Asylkommissionen, Linköpings Universitet,
Institutionen för Kultur och Samhälle, Professor Anna Lundberg,
601 74 Norrköping.

Facebook icon

© 2020 Asylkommissionen

Created with
Mailchimp Freddie Badge